1. Arunachal Pradesh
  2. Assam
  3. Manipur
  4. Meghalaya
  5. Mizoram
  6. Nagaland
  7. Sikkim
  8. Tripura